วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2564 วันพ่

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

28 ธันวาคม นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ส.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาค !!! ในกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”

Read more

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า “หนังสือและสื่อการเรียนรู้ สู่ห้องสมุดประชาชน”

Read more

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563

11 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ จากคณะตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

6 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

นิเทศห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง และกศน.อำเภออู่ทอง เพื่อพัฒนาสถานที่และการบริการประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.

3 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

นิเทศ ดำเนินการนิเทศการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย “Good Learning Center” กศน.ตำบลยุ้งทะลาย กศน.อำเภออู่ทอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

3 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

นิเทศสนามสอบการทดสอบ N-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 1/2563

2 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more