วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2564 วันพ่

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

##กศน.สุพรรณบุรี###การประชุม ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

16 ธันวาคม 2563 นางส

Read more

28 ธันวาคม นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ส.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาค !!! ในกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”

Read more

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า “หนังสือและสื่อการเรียนรู้ สู่ห้องสมุดประชาชน”

Read more

นิเทศติดตามห้องสมุดฯ ขับเคลื่อน 8 นโยบายและข้อสั่งการ

9 กันยายน 2563 นายธิ

Read more

ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ จากคณะตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

6 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

นิเทศห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง และกศน.อำเภออู่ทอง เพื่อพัฒนาสถานที่และการบริการประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.

3 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more