ข้อมูลทั่วไป

บริบททั่วไปของสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงทำให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนภารกิจ และชื่อของหน่วยงานมาเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้มี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงาน โดยมีชื่อว่า “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี” ใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี” เดิมนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 โดยโอนบุคลากรและงานจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้อาคารชั้นล่างของวัดใหม่สุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และปี พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติได้มีคำสั่งให้โอน โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่  กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ที่ถูกยุบเลิกไป แต่ยังคงใช้อาคารเดิมของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ เป็นสำนักงานชั่วคราว มีหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และจัดโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ต่อมาในปีงบประมาณ 2526 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2525 เวลา 10.53 น. ทำการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร โดยรองนายกรัฐมนตรีทองหยด จิตตวาระ เป็นประธาน ณ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บนที่ดินวัดพระธาตุ ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี” และในวันที่ 4 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนสถานภาพจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาและใช้ชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนสุพรรณบุรี – อู่ทอง ชุมชนวัดพระธาตุ   155 หมู่ 1 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9212 , 0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198

Website :  http://118.172.154.109/suphannfe2019

Facebook : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

OOCC : OOCC-กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี