ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชน)

การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library  9 Link  ดังนี้

  1. หอสมุดแห่งชาติ (https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt)
  2. TK Park (https://www.tkpark.orth/tha/home)
  3. หอสมุดดำรงราชานุภาพ (https://www.prince-damrong.moi.go.th/)
  4. ห้องสมุดมารวย (https://sites.google.com/view/mueanglibrary/link-หองสมดอนๆ)
  5. แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้บริการการเรียนรู้ทาง Online ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา กศน. กลุ่มพิเศษ เด็กและครอบครัว เยาวชน ผู้สูงวัย        และทั่วไป (http://elibrary.nfe.go.th/e_library/
  6. ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือ สำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ (https://info.go.th/lntro#!/th/search///)
  7. ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. (http://job.ocsc.go.th/)
  8. ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน (https://www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด)
  9. ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ (https://lms.thaimooc.org/)