:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบรายชื่อ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 1
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ทำเนียบคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 3
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 4
18 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหาร สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 5
18 ก.ย. 63 ด่วน  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สารบรรณกลาง | 1
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูฯ กศน.อำเภอด่านช้าง กศน.อำเภอสามชุก | 1
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูฯ กศน.อำเภอด่านช้าง กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช | 1
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาหนังสือ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัว สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 2
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสองพี่น้อง | 1
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
18 ก.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ข้อมูลผู้บริการในสังกัด สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว สารบรรณกลาง กศน.อำเภออู่ทอง | 1
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันแกเไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ข้อมูลความเชื่อมโยงในการให้บริการด้านสุขภาพ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
17 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสองพี่น้อง | 1
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางปลาม้า | -
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภออู่ทอง | 1
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอส่งหลักฐานการรับเงินงบประมาณค่าวัดผลประเมิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอด่านช้าง | 1
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอส่งหลักฐานการรับเงินงบประมาณค่าวัดผลประเมิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสองพี่น้อง | 1
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอส่งหลักฐานการรับเงินงบประมาณค่าวัดผลประเมิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภออู่ทอง | 1
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอส่งหลักฐานการรับเงินงบประมาณค่าวัดผลประเมิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | 1
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ กศน.อำเภอบางปลาม้า สารบรรณกลาง | 1
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา กศน.อำเภออู่ทอง สารบรรณกลาง | 1
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  การขอพระราชทานเครื่งราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 กศน.อำเภออู่ทอง สารบรรณกลาง | 1
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอศรีประจันต์ สารบรรณกลาง | 1