:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
20 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจัดทข้อมุลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สารบรรณกลาง 8 แห่ง | 3
20 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอประชาสัมพันธ์ปรังปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 4
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 4
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอรายงานชื่อคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 1 แผ่น กศน.อำเภอศรีประจันต์ สารบรรณกลาง | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 7
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ให้ข้าราชการรักาาการในตำแหน่งผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกาาะิการ รักาาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกาษาธิการการภาค สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 7
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขออนมุติไปราชการ 21 มค64 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอบางปลาม้า สารบรรณกลาง | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน กศน.อำเภอบางปลาม้า สารบรรณกลาง | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 กศน.อำเภอบางปลาม้า สารบรรณกลาง | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอลาป่วย กศน.อำเภอศรีประจันต์ สารบรรณกลาง | 1
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอลาป่วย กศน.อำเภอศรีประจันต์ ยกเลิก | ยกเลิก
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  แนวทางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดสรรเงินงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 8
19 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. สารบรรณกลาง 2 แห่ง | 2
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 8
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือดรงเรียนและรองผุ้กำกับลูกเสือวิสามัญ สารบรรณกลาง 8 แห่ง | 6
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ข้อสั่งาการนโยบาย สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 8
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลกาปรระเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอจัดส่งแผนรายงานนิทเศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  เชิญประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของ สนง กศน จ.สุพรรณบุรี ประจำเเดือนมกราคาม 2564 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
19 ม.ค. 64 ทั่วไป  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 9
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  จัดส่งแบบขอความคิดเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนเกิน 1 คน ขึ้นไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสองพี่น้อง | 1
11 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน (กพช) หลักสูตร 51 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กศน.อำเภอสองพี่น้อง สารบรรณกลาง | 1
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร TOR ที่ถูกต้องตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 รุ่นที่1-3 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรแนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญาตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายจากคลังบุคลากรของรัฐรุ่นที่ 1-5 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รุ่นที่1-4 สารบรรณกลาง 10 แห่ง | 10
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอความเห็นชอบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนเกิน 1 กลุ่มขึ้นไป กศน.อำเภอสองพี่น้อง สารบรรณกลาง | 1
11 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันดินโลก กศน.อำเภอศรีประจันต์ สารบรรณกลาง | 1